Niniejsze Warunki użytkowania określają zasady na których Besthoteloffers BV (my, nam lub nasz/nasza/nasze) udostępnia stronę internetową i informacje.

1. Definicje

W niniejszych Warunkach użytkowania:

Informacje oznaczają wszystkie informacje dostępne na witrynie włączając:

 1. dostępność pokoi hotelowych;
 2. stawki za pokoje hotelowe;
 3. opisy i zdjęcia hotelu;
 4. Udogodnienia w obiekcie;
 5. opinie klienta;
 6. komentarz edytorski;

Dozwolony cel oznacza zamiar porównywania hotelowych stawek zakwaterowania i usług w połączeniu z dokonywaniem rezerwacji i/lub organizacją podróży, ale wyłączając jakąkolwiek powtórną publikację lub powtórne dostarczenie informacji lub jakiejkolwiek części informacji za pośrednictwem środków elektronicznych.

Oferta osób trzecich oznacza towary i usługi oferowane na sprzedaż przez osoby trzecie.

Witryna oznacza stronę internetową znajdującą się na Besthoteloffers.net.

2. Dostęp

Odwiedzając niniejszą stronę:

 1. zgadzam się być obowiązany przez niniejsze Warunki użytkowania;
 2. gwarantuję, że mam ukończone 18 lat.

3. Działania niedozwolone

Zabrania się:

 1. powielania w formie materiałów, publikowania, publicznego przedstawiania, publicznego przekazywania, kopiowania informacji lub jakiejkolwiek części informacji w celu innym, niż dozwolony;
 2. dostępu lub kontroli informacji lub jakiejkolwiek części informacji przy użyciu oprogramowania typu robot, spider, scraper lub innych automatycznych środków bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody;
 3. łamiania ograniczeń wyłączania robotów w jakichkolwiek kodach dostępu na witrynie lub omijania jakichkolwiek innych środków stosowanych w celu zabezpieczenia lub ograniczenia dostępu do witryny;
 4. podejmowania jakichkolwiek czynności, które narzucą lub mogą narzucić nieuzasadnione i nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury;
 5. prób modyfikacji, tłumaczenia, adaptowania, edytowania, ponownego zestawiania, demontowania lub programowania zwrotnego jakiegokolwiek oprogramowania używanego przez nas w związku z witryną.

4. Odszkodowania

Użytkownik zabezpiecza nas przed wszelkimi kosztami, roszczeniami, żądaniami, odpowiedzialnością, wydatkami, szkodami i stratami spowodowanymi wykorzystaniem przez niego informacji lub jakiejkolwiek części informacji dla jakiegokolwiek celu innego, niż cel dozwolony.

5. Weryfikacja informacji i przejęcie ryzyka

5.1 Weryfikacja informacji

Należy zweryfikować informacje przed zaakceptowaniem oferty osób trzecich.

5.2 Przejęcie ryzyka

Przyjmujesz całe ryzyko związane z:

 1. użytkowanie witryny i informacji;
 2. akceptacją i użytkowaniem przez Ciebie jakichkolwiek ofert osób trzecich.

6. Brak gwarancji

Nie gwarantujemy:

 1. dokładności, jakości, kompletności oraz rzetelności witryny internetowej, informacji i ofert osób trzecich;
 2. że witryna i informacje będą wolne od błędów i wirusów, będą funkcjonować nieprzerwanie, będą wolne od nieautoryzowanego użytkowania oraz hakerów.

7. Odpowiedzialność

7.1. Ograniczenia

W zakresie warunków wskazanych w Ustawie o konkurencji i konsumentach z 1974 r. (Cth) mających zastosowanie do świadczonych przez nas usług, nasza odpowiedzialność za jakiekolwiek nadużycie tych warunków jest ograniczona do ponownego dostarczenia usług lub pokrycia kosztów ponownego dostarczenia usług.

7.2 Wyłączenie

Z wyjątkiem tych warunków, które nie mogą być prawnie wykluczone, wszystkie inne niż te jednoznacznie zawarte w niniejszych Warunkach użytkowania są wykluczone.

7.3 Górna granica odpowiedzialności

Zgodnie z klauzulą 7.1 powyżej nasza maksymalna łączna odpowiedzialność jest ograniczona do sumy 100 dolarów australijskich.

7.4 Wyłączenie z odpowiedzialności

Pod żadnym pozorem nie jesteśmy odpowiedzialni (niezależnie od tego czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, deliktowy, czy oparta jest na innej podstawie) za żadne straty lub szkody wtórne, specjalne, przypadkowe lub pośrednie, włączając utratę zysków, wynikające z niniejszych Warunków użytkowania.

8. Ogólne

8.1 Rozumienie ogólne

Niniejsze Warunki użytkowania zawierają całościowe porozumienie między stronami i zastępują jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia między stronami.

8.2 Poprawki i zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian w niniejszych Warunkach użytkowania bez powiadamiania użytkowników.

8.3 Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki użytkowania są regulowane i muszą być tworzone zgodnie z prawem obowiązującym w Holandia. W związku ze wszystkimi sprawami zaistniałymi w związku z niniejszymi Warunkami użytkowania lub na ich skutek, użytkownik podporządkowuje się wyłącznej jurysdykcji sądów tego Holandia.

hotels
Warunki użytkowania